Kwaliteitsbewaking

Intervisie bijeenkomsten met collega psychotherapeuten

In deze bijeenkomsten wordt de indicatiestelling voor psychotherapie besproken en vinden er voortgangsevaluaties plaats van cliënten die al in behandeling zijn. De intervisiegroep toetst elkaar op kwaliteit, deskundigheid en effectiviteit van handelen.

BIG Registratie

Als psychotherapeut sta ik ingeschreven in het BIG-register (BIGregistratie 09005554716). De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) regelt onder meer de bevoegdheid om een beroep in de individuele gezondheidszorg te mogen uitoefenen. Alleen wie aan de wettelijke opleidingseisen heeft voldaan, kan zich laten inschrijven in het BIG-register. Een BIG-registratie als psychotherapeut staat voor een door de overheid beschermde titel en kwaliteitsregistratie.

Visitatie LVVP

Visitatie betekent letterlijk: bij collega's op bezoek gaan. Het belangrijkste doel van visitatie is een verbeterproces op gang te brengen, de kwaliteit van de praktijkvoering te verhogen en waar nodig aan te scherpen. Visitatie laat zien wat de sterke en zwakke kanten van de praktijkvoering zijn. Voor NVVP leden is 5-jaarlijke visitatie een verplicht onderdeel van het lidmaatschap, visitatie is een toetsinstrument voor borging van de kwaliteitseisen zoals verwoord in de LVVP brochure "kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde praktijk".

Visitatie NVVP 2010
Visitatie NVVP 2015
Visitatie LVVP  2021 

Visitatie  CBRKO

Ik ben geregistreerd docent binnen het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.
Dit betekent dat ik voor het geven van supervisie en onderwijs geen BTW in rekening hoef te brengen.

Visitatie CRBKO 2010
Visitatie CRBKO 2013
Visitatie CRBKO 2017
Visitatie CRBKO 2021

  

Registratie en Lidmaatschap beroepsverenigingen

Voor de specialisatie als systeem-, gedragspsychotherapeut ben ik aangesloten bij onderstaande beroepsvereningen. Dit houdt in dat ik gebonden ben aan de hiervoor geldende beroepscodes. Lidmaatschap van de hieronder vermelde beroepsvereningen houdt in dat hiervoor ook de benodigde uren bij- en nascholing gevolgd dienen te worden.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van deze verenigingen.

  • Landelijke vereniging vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten, LVVP
  • Nederlandse Vereniging van Relatie- en Gezistherapeuten, de NVRG
  • Verenging voor cognitieve Gedragstherapie, VcGT
  • International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapie, ICEEFT
  • Vereniging voor Clientgerichte Psychotherapie, VCgP  (beëindigd op 31-12-2020)
  • Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie. VKJP (beëindigd op 31-12-2020)

Ik ben vooral actief in het geven en ontvangen van scholing en supervisie binnen het vakgebied van relatie en gezinstherapie. Via intercollegiale uitwisseling en voglen en organiseren van congressen / conferenties houd ik de kennis en kunde op een professioneel peil. 

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.  Het model kwaliteitsstatuut wordt gedragen door de beroeps- en brancheverenigingen in de GGZ en is daarmee een veldnorm.  Hier leest u het kwaliteitsstatuut van deze praktijk.