Dossier en privacy

Er bestaan een aantal wetten waarmee uw rechten als cliënt beschermd worden en waaraan hulpverleners zijn gebonden.
Dit zijn de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet Klachtrecht en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Uw gegevens vallen onder de privacywet. Alle informatie die uw therapeut over je heeft is vertrouwelijk. Er mag geen informatie aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming.
Uw dossier wordt 15 jaar bewaard en daarna worden de gegevens vernietigd. Op uw verzoek kan het dossier direct na beëindiging van de behandeling worden vernietigd.
U hebt het recht uw dossier in te zien. Voor inzage van je dossier kunt u  een afspraak maken.
Indien u een kopie of uitdraai van je dossier wilt hebben wordt er een onkostenvergoeding in rekening gebracht.