Berry Aarnoudse, gevestigd te Oisterwijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17231570 hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Focuz013 psychotherapie en diagnostiek met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie de Praktijk voor Individuele- relatie en gezinstherapie persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van de Praktijk voor Individuele- relatie en gezinstherapie.
 3. bezoekers van www.psychotherapie-oisterwijk.nl
 4. deelnemers aan bijeenkomsten de Praktijk voor Individuele- relatie en gezinstherapie
 5. alle overige personen die met de Praktijk voor Individuele- relatie en gezinstherapie contact opnemen of de Praktijk voor Individuele- relatie en gezinstherapie persoonsgegevens verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens

De Praktijk voor Individuele- relatie en gezinstherapie verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk, bij aanmelding, telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens, zorgverzekeraar en/of vragen en opmerkingen van de betrokkene zelf
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van de Praktijk voor Individuele- relatie en gezinstherapiezijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt
 4. mochten er sessieopnames worden gemaakt (audio of visueel) dan zullen deze beveiligd in een digitale kluis worden opgeslagen en verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn.

3. Doeleinden verwerking

De Praktijk voor Individuele- relatie en gezinstherapie verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het verbeteren van de praktijkwebsite www.psychotherapie-oisterwijk.nl
 4. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 5. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4. Rechtsgrond

de Praktijk voor Individuele- relatie en gezinstherapie verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers

De Praktijk voor Individuele- relatie en gezinstherapie kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van de Praktijk voor Individuele- relatie en gezinstherapie persoonsgegevens verwerken. De Praktijk voor Individuele- relatie en gezinstherapiesluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

De Praktijk voor Individuele- relatie en gezinstherapie deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. de Praktijk voor Individuele- relatie en gezinstherapie deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER

de Praktijk voor Individuele- relatie en gezinstherapie geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt de Praktijk voor Individuele- relatie en gezinstherapie ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens

De Praktijk voor Individuele- relatie en gezinstherapie bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. De Praktijk voor Individuele- relatie en gezinstherapie hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens:
  5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 5. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9. Wijzigingen privacystatement

De Praktijk voor Individuele- relatie en gezinstherapie kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van de Praktijk voor Individuele- relatie en gezinstherapie gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht de Praktijk voor Individuele- relatie en gezinstherapie te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Focuz013 psychotherapie en diagnostiek door een e-mailbericht te sturen naar Turn on JavaScript!

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop de Praktijk voor Individuele- relatie en gezinstherapie persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met de Praktijk voor Individuele- relatie en gezinstherapie door een e-mailbericht te sturen naar Turn on JavaScript!;Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).